7 เมษายน วันอนามัยโลก (World Health Day) คือ วันที่องค์กรสหประชาชาติรณรงค์ ให…

7 เมษายน วันอนามัยโลก (World Health Day)
คือ วันที่องค์กรสหประชาชาติรณรงค์
ให้สมาชิกทุกประเทศ
และทุกภาคส่วนของสังคม
ให้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภา
ไม่ว่าจะเป็นการควบคุม ป้องกัน
และแก้ปัญหาสุขภาพ รวมถึงการส่งเสริม
สุขภาพให้แข็งแร

PS Rehab Clinic …

Higit pa

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด