วันฉัตรมงคล วันคล้ายวันประกอบพระราชพิธี ฉลองพระเศวตฉัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย…

วันฉัตรมงคล วันคล้ายวันประกอบพระราชพิธี
ฉลองพระเศวตฉัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ซึ่งตรงกับวันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปี

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด